รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1นายวัลลภ วิบูลย์กูล 055616180 
102บ้านกล้วย  055612379 
103บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)  055612372 
105บ้านคลองปลายนานางสาวน้ำฝน นกเที่ยง 055632407 
106บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)    
108บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)  055645326 
109บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)นางสาวอลิษา มงคล 055645368 
110บ้านปากคลอง    
111บ้านปากแควนายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน 055612378 
112บ้านเพชรไฝ  055612593 
114บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค 055697369 
115บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)  045455751 
118บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)  055614012 
119บ้านวังทองแดงนายภาณุพงศ์ ชูมา   
120บ้านวังวน  055614034 
121บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)นายสมชาย ป้อมแก้ว 055611698 
123บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)นายเจริญ ภู่เพ็ง 055632406 
125บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์ 055614035 
129วัดคุ้งยางใหญ่  055699366 
130วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)  055611675 
131วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)  055617575 
132วัดเชตุพน  055690040 
133วัดตาลเตี้ยนายมานพ เจริญโห้ 055699437 
134วัดปากพระ    
135วัดยางเอนนายจรุง ขำพงศ์ 055632370 
136วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)นางสาวณัฐชา โคยามา 055699370 
140วัดหนองตาโชติ    
141ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)นางสาวฆัสรา สำคัญ 055699198 
142อนุบาลเมืองสุโขทัย  055697371 
143อนุบาลสุโขทัยนายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ 055612864 
201เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)นางสาวกุสุมา รอบุญ 055689018 
202บ้านคลองไผ่งามนายจาตุรนต์ ศรีจินดา 055614030 
203บ้านด่านนายวีระพันธ์ พรมมี 055689017 
204บ้านตลิ่งชัน  055614064 
205บ้านปากคลองร่วม  055690032 
206บ้านลานกระบือนายธนวัฒน์ พุดจาด 055613851 
207บ้านลานทอง  055690033 
208บ้านวังโคนเปือย  055690031 
210บ้านวังแดดนางสาวลัดดาวัลย์ สำราญ 055634214 
211บ้านวังตะคร้อนางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม 055613743 
212บ้านวังไทร  055613774 
213บ้านวังน้ำขาว  055614066 
214บ้านวังลึกนางสาวฉัตรดาว คล่ำคง 055614067 
215บ้านวังหาด  055614021 
216บ้านวังหินนางปรียดา ศรีจินดา 055614016 
217บ้านหนองจัง  055689019 
218บ้านหนองจิกตีนเนินนางสาวดุลยา ทั่งโต 055690034 
219บ้านหนองเฒ่านางนฤมล อรชร 055613658 
220บ้านหนองตม  055614025 
221บ้านหนองไม้กอง  055613777 
223บ้านห้วยไคร้นายนครินทร์ ผิวอ่อน 055614070 
224หนองหญ้าปล้อง (กม.78)นางสาวรัชนีกร อินทฉิม 055690035 
225อนุบาลบ้านด่านลานหอยนายรัฐพล โพธิ์แก้ว 055689016 
301บ้านขุนนาวังนายสุทัศน์ หลินเจริญ 055690015 
302บ้านเขาทองผางับ  055690018 
303บ้านคลองน้ำเย็น  055617201 
304บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยานางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ 055614197 
306บ้านนากาหลงนายลภชัย พรมวิหาร 055690021 
307บ้านนาเชิงคีรีนายเอกสิทธิ พุกพัก 055617367 
310บ้านนาสระลอย  055613778 
311บ้านน้ำพุ  055614061 
312บ้านน้ำลาด  055617360 
313บ้านเนินประดู่  055627122 
314บ้านเนินพยอมนางจุฑามาศ ภักดีบริบาล   
315บ้านเนินยาง  055617296 
316บ้านบึงหญ้า  055690022 
317บ้านป้อมประชานุกูลนางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์ 055614037 
318บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)นางสาวจำนงค์ แก้วนุช 055695020 
319บ้านยางเมืองนายปราโมทย์ อยู่อ้น 055614081 
320บ้านยางแหลมนายชัยวัฒน์ ขาวทุ่ง 055627118 
321บ้านลานเอื้อง  055690019 
322บ้านลำคลองยาง  055693500 
323บ้านวังกร่างนางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์ 055690014 
324บ้านโว้งบ่อ  055690017 
325บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)  055695198 
326บ้านหนองกระดิ่งนายกฤษดา แจ่มทุ่ง 055695005 
327บ้านหนองตลับนายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย 055614027 
328บ้านหนองบัวเขาดิน  055617328 
331บ้านใหม่เจริญผล  055613788 
332มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)นายธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์ 055690020 
334วัดมุจลินทารามนายเยี่ยม ต้นกลั่น 055613780 
336วัดหนองกกนางธนัญญา ยานกาย 055690013 
337ศรีคีรีมาศวิทยานายธวัชชัย ด่านจิระมนตรี   
338สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)    
339อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)นายนพดล อินทร์ลับ 055695004 
401บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  055691255 
402บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)    
404บ้านคลองตะเข้  055690000 
405บ้านดงเดือยนางสาวชรินยา สุขย้อย 055691026 
406บ้านดอนสำโรง  055613616 
407บ้านน้ำเรื่อง  055655271 
409บ้านประดู่เฒ่านางศิริลักษณ์ แสนโกศิก 055690002 
410บ้านป่ามะม่วง  055657283 
411บ้านป่าสัก  055690004 
412บ้านโป่งแค  055690005 
414บ้านยางแดน  055690011 
415บ้านวังขวัญนางปัญจพร แสงเมือง 055617640 
416บ้านหนองกระทุ่มนายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ 055690008 
417บ้านหนองตูม    
418บ้านหนองบัวนายวิชัย นมเนย   
419บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)นายจักรกฤษณ์ ใจทิม 055655272 
420บ้านหนองมะเกลือนายประนอม อินทโชติ 055690007 
421บ้านหนองสามพญา  055613629 
422บ้านหนองเสาเถียรนายกฤษดา แก้วแดง 055690008 
423บ้านหนองหญ้าปล้อง  055617232 
424บ้านใหม่โพธิ์ทอง  055691401 
425บ้านใหม่สุขเกษมนายพิเชษฐ์ หมอนทอง 055635231 
426วัดกกแรต  055635131 
427วัดคุ้งยางนายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย 055657284 
428วัดดงยาง  055690010 
429วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231  055657282 
430วัดเต่าทอง    
431วัดท่าฉนวนนายเกื้อกูล เครือวัลย์ 055655273 
432วัดทุ่ง  055691024 
433วัดโบสถ์  055657280 
434วัดปรักรักนางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ 055657279 
435วัดศรีเมือง  055691253 
436วัดสงฆาราม  055690003 
437วัดเสาหินนางสายสุณีย์ คชสิทธิ์ 055690009 
438วัดหางตลาด  055655269 
439วัดใหม่ไทยบำรุง  055691414 
440อนุบาลกงไกรลาศ  055691254