รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1นายพยอม วงษ์พูล 055616180 
102บ้านกล้วย  055612379 
103บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)นายสุรพงษ์ ส้มมี 055612372 
105บ้านคลองปลายนานางสาวสมศรี แป้นดี 055632407 
108บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)นายชนนันท์ ขันธ์ทอง 055645326 
109บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)นายวิชิต ศรีสมุทร 055645368 
110บ้านปากคลองนายภาณุพงศ์ ชูมา   
111บ้านปากแควนายธนกฤต หลำพรม 055612378 
112บ้านเพชรไฝนายนเรศ ขำมั่น 055612593 
113บ้านมนต์คีรี  055617431 
114บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)นายสุทธิชัย เข็มคง 055697369 
115บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)นายรักษ์ เกิดเกตุ 045455751 
116บ้านราวรังงามนายไพรัช เดชะศิริ 055690042 
117บ้านวังขวาก    
118บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)นายบุญเชิด ทับศูนย์ 055614012 
119บ้านวังทองแดงนายถวิล คล่ำดิษฐ์   
120บ้านวังวน  055614034 
121บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)นายนุสนธิ์ สวนใต้ 055611698 
123บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)นายทองอินทร์ เมฆเลื่อม 055632406 
124บ้านสำนัก  055690043 
125บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ 055614035 
126บ้านหนองพยอมนายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ 055699287 
128บ้านเหมืองตามุกนายสุพจน์ กล้าวาจา 055699201 
129วัดคุ้งยางใหญ่นายฉลอม ชูยิ้ม 055699366 
130วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)  055611675 
131วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)นายปัญญา นิใจ 055617575 
132วัดเชตุพน  055690040 
133วัดตาลเตี้ยนายรุ่งโรจน์ หอมชื่น 055699437 
134วัดปากพระนายวินัย กันอ่วม   
135วัดยางเอนนายมานพ เจริญโห้ 055632370 
136วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)นายสมชาย ป้อมแก้ว 055699370 
137วัดลัดทรายมูล  0 
140วัดหนองตาโชตินายรังสรรค์ เกิดศรี   
141ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)นายสมบัติ พุฒทอง 055699198 
142อนุบาลเมืองสุโขทัยนายสมชาย พรถึง 055697371 
143อนุบาลสุโขทัย  055612864 
201เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)นายนครินทร์ ผิวอ่อน 055689018 
202บ้านคลองไผ่งามนายประเสริฐ วงค์คำ 055614030 
203บ้านด่านนายวีระพันธ์ พรมมี 055689017 
204บ้านตลิ่งชันนายโสรส รอดประดิษฐ์ 055614064 
205บ้านปากคลองร่วมนายสมพร บนขุนทด 055690032 
206บ้านลานกระบือนายอนุสิทธิ์ โตมั่น 055613851 
207บ้านลานทองนางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม 055690033 
208บ้านวังโคนเปือยนายสุวิทย์ รักวุ่น 055690031 
210บ้านวังแดด  055634214 
211บ้านวังตะคร้อนายสมจิต บุญชุ่ม 055613743 
212บ้านวังไทร  055613774 
213บ้านวังน้ำขาวนายวันชัย แก้วเกิด 055614066 
214บ้านวังลึกนายจอย น้อยผล 055614067 
215บ้านวังหาดนายประณต จันทร์สมคอย 055614021 
216บ้านวังหินนายบุญชู คำรักษ์ 055614016 
217บ้านหนองจังนายสุรสิทธิ์ ใจแสน 055689019 
218บ้านหนองจิกตีนเนินนายนิกร จันทร์อินทร์ 055690034 
219บ้านหนองเฒ่านายภานุพงศ์ ธนูสาร 055613658 
220บ้านหนองตมนายจเร ศรีศุภารักษ์ 055614025 
221บ้านหนองไม้กองนายธัชพล โพธิทา 055613777 
222บ้านหนองสองตอนนายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน 055613775 
223บ้านห้วยไคร้นายทองแดง ศรีคำแหง 055614070 
224หนองหญ้าปล้อง (กม.78)นายจักรกฤษณ์ ใจทิม 055690035 
225อนุบาลบ้านด่านลานหอยนายเฉลิมพล ติดพรม 055689016 
301บ้านขุนนาวังนายชูชาติ ขาวป้อม 055690015 
302บ้านเขาทองผางับนายพิรุณ กาสาย 055690018 
303บ้านคลองน้ำเย็นนายสมพงษ์ ขันอินทร์ 055617201 
304บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยานายสวิง ขาวทุ่ง 055614197 
306บ้านนากาหลง  055690021 
307บ้านนาเชิงคีรีนางอุไรวรรณ โพธิ์นาค 055617367 
308บ้านนาไผ่ล้อม  055617314 
309บ้านนาโพธิ์  055690016 
310บ้านนาสระลอยนายเกษม อบเชย 055613778 
311บ้านน้ำพุนายอดิศักดิ์ เคลือขอน 055614061 
312บ้านน้ำลาดนายสุทัศน์ หลินเจริญ 055617360 
313บ้านเนินประดู่นายปราโมทย์ อยู่อ้น 055627122 
314บ้านเนินพยอมนายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย   
315บ้านเนินยาง  055617296 
316บ้านบึงหญ้านายสิทธิพร พัดกลม 055690022 
317บ้านป้อมประชานุกูลนางฆัสรา เกษมสำราญ 055614037 
318บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)นายสังวาล ยืนยงค์ 055695020 
319บ้านยางเมืองนางเยาวรัตน์ ขาวทุ่ง 055614081 
320บ้านยางแหลมนายประทม ปานนา 055627118 
321บ้านลานเอื้องนายนพดล อินทร์ลับ 055690019 
322บ้านลำคลองยาง  055693500 
323บ้านวังกร่างนางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ 055690014 
324บ้านโว้งบ่อนายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ 055690017 
325บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)นายภักดี จันทรปิติกุล 055695198 
326บ้านหนองกระดิ่งนายกฤษดา แจ่มทุ่ง 055695005 
327บ้านหนองตลับนายอานนท์ อุ่นนังกาศ 055614027 
328บ้านหนองบัวเขาดินนายเยี่ยม ต้นกลั่น 055617328 
329บ้านหนองยาง  055690023 
331บ้านใหม่เจริญผลนายสมบูรณ์ วันดี 055613788 
332มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)นายทองทศ ศรีนรา 055690020 
334วัดมุจลินทารามนายจำนงค์ บุญมาก 055613780 
336วัดหนองกกนายดำรง คงรอด 055690013 
337ศรีคีรีมาศวิทยานายประทุม เกตุกิตติกุล   
338สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)นายภูษิต ภูสีโสม   
339อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)นายสังวาลย์ ทองงาม 055695004 
401บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)นายณรงค์ ภาคภูมิ 055691255 
402บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)นางสาวสมปอง ช่วยพรม   
403บ้านข่อยสองนาง  0846190405 
404บ้านคลองตะเข้นายสมคิด พรหมฉิม 055690000 
405บ้านดงเดือยนายทองหล่อ คล้ายแท้ 055691026 
406บ้านดอนสำโรงนายประกิจ สีนวล 055613616 
407บ้านน้ำเรื่องนายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว 055655271 
409บ้านประดู่เฒ่านายพรชัย ใบไม้ 055690002 
410บ้านป่ามะม่วง  055657283 
411บ้านป่าสักนายเกื้อกูล เครือวัลย์ 055690004 
412บ้านโป่งแคนายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ 055690005 
413บ้านโพธิ์หอมนางสาวชรินยา สุขย้อย 055691252 
414บ้านยางแดนนางสาวจินตนา ทองแจ่ม 055690011 
415บ้านวังขวัญนางปัญจพร แสงเมือง 055617640 
416บ้านหนองกระทุ่มนายรัฐพล โพธิ์แก้ว 055690008 
417บ้านหนองตูมนายสิริเวศน์ เกตุทอง   
418บ้านหนองบัวนายสุระพล เจ็กอยู่   
419บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)นายวินัย เรือนก้อน 055655272 
420บ้านหนองมะเกลือนายประนอม อินทโชติ 055690007 
421บ้านหนองสามพญานางชลิศา โรจน์วัฒนสกุล 055613629 
422บ้านหนองเสาเถียรนายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ 055690008 
423บ้านหนองหญ้าปล้อง  055617232 
424บ้านใหม่โพธิ์ทองนายทนง มั่นนุช 055691401 
425บ้านใหม่สุขเกษมนายพิเชษฐ์ หมอนทอง 055635231 
426วัดกกแรตนายวัลลภ เพ็งม่วง 055635131 
427วัดคุ้งยางนายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย 055657284 
428วัดดงยางนายวิลาศ ส่งให้ 055690010 
429วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231นายนิคม มั่นถึง 055657282 
430วัดเต่าทองนายประเสริฐ เดาวเรส   
431วัดท่าฉนวนนายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ 055655273 
432วัดทุ่งนายประจักษ์ สระชุ่ม 055691024 
433วัดโบสถ์นายทองใบ สุกมาก 055657280 
434วัดปรักรักนายมนตรี อินทรพุก 055657279 
435วัดศรีเมืองนางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ 055691253 
436วัดสงฆาราม  055690003 
437วัดเสาหินนายธนวัฒน์ พุดจาด 055690009 
438วัดหางตลาด  055655269 
439วัดใหม่ไทยบำรุงนางสายสุณีย์ คชสิทธิ์ 055691414 
440อนุบาลกงไกรลาศนายกฤษณะ วุ่นอ่อน 055691254